Lubuskie wydanie002

ROZWÓJ

Gorzów Wlkp. i Zielona Góra, jako ośrodki o znaczeniu regionalnym i krajowym, stanowią dwubiegunowy układ przenoszenia wzrostu gospodarczego i społecznego na rozwój województwa lubuskiego. Mimo iż ich funkcje metropolitalne nie są w pełni rozwinięte dla województwa lubuskiego stanowią strefę koncentracji aktywności gospodarczej, funkcji naukowych, kulturalnych i społecznych. Są również ważnymi ośrodkami wzrostu dla Polski zachodniej i dla współpracy transgranicznej. Do najistotniejszych potencjałów rozwojowych obu miast, zaliczyć należy potencjał inwestycyjny. Sektor przemysłu silniejszy jest w Gorzowie Wlkp., natomiast usługi dominują w Zielonej Górze. Organizowane parki naukowo-technologiczne w Nowym Kisielinie pod Zieloną Górą i w obszarze Gorzowa Wlkp. oraz perspektywa nawiązania w nich współpracy sektora naukowego z biznesowym powinny przyczynić się do zwiększenia innowacyjności gospodarki regionalnej. Korzystne położenie pomiędzy dużymi metropoliami (Berlin, Poznań, Wrocław, Szczecin), systematycznie poprawiająca się dostępność komunikacyjna miast wojewódzkich oraz dostępność terenów inwestycyjnych w ich obszarach funkcjonalnych są dodatkowymi atutami przemawiającymi na korzyść tego potencjału rozwojowego. Istotnym obszarem problemowym, charakterystycznym dla całego regionu, jednak posiadającym szczególne znaczenie dla ośrodków wojewódzkich (gdzie zlokalizowana jest większość uczelni 18 wyższych) jest niedostateczny rozwój sektora B+R. Gorzów Wlkp. i Zielona Góra muszą dążyć do podniesienia rangi swoich uczelni wyższych, aby zahamować odpływ części najzdolniejszej młodzieży do większych ośrodków akademickich. Ważną rolę w wykorzystaniu potencjałów i przełamywaniu barier rozwojowych tych miast będzie pełnić dostępność komunikacyjna i teleinformatyczna. Szczególnie ważne wydaje się dokończenie budowy drogi ekspresowej S3 (aż do Lubawki) oraz modernizacja głównych linii kolejowych. Duże znaczenie (szczególnie dla Zielonej Góry) ma również rozwój Portu Lotniczego w Babimoście oraz dostępności do niego z obu miast wojewódzkich. Ważnym, aczkolwiek niewykorzystanym potencjałem, głównie dla Gorzowa Wlkp., jest również transport wodny i jego turystyczna funkcja. Kluczem do rozwoju funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich jest poprawa transportu publicznego miejskiego i podmiejskiego. Dla Gorzowa Wlkp. ważnym priorytetem jest rozbudowa sieci tramwajowej i modernizacja taboru, a dla Zielonej Góry – uruchomienie szybkiej kolei łączącej Lubuskie Trójmiasto. Służyć temu powinien nowy instrument unijny – zintegrowane inwestycje terytorialne. Rozwój funkcji metropolitalnych Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry uzależniony będzie również od rozwoju usług publicznych wyższego rzędu. Oferta kulturalna, dostępność do terenów mieszkaniowych wyposażonych w infrastrukturę techniczną, oferta sportowo-rekreacyjna, poziom bezpieczeństwa, rewitalizacja centrów miast i obszarów poprzemysłowych, będą stanowiły (obok wskazywanej już funkcji naukowej i gospodarczej) o atrakcyjności tych miast dla mieszkańców, inwestorów i gości, a w konsekwencji o ich rozwoju. Miasta pełnią też ważną rolę administracyjną: Zielona Góra jako siedziba Sejmiku Województwa, Marszałka Województwa i Urzędu Marszałkowskiego, a Gorzów Wlkp. jako siedziba Wojewody Lubuskiego i Urzędu Wojewódzkiego. W naturalny sposób Gorzów Wlkp. i Zielona Góra są głównymi i centralnymi ośrodkami obu subregionów województwa: północnego i południowego. W tym kontekście cenne są inicjatywy współpracy gmin w ramach aglomeracji gorzowskiej na północy i aglomeracji zielonogórskiej na południu. Nie powinny one jednak prowadzić do zmniejszenia spójności regionu. Wręcz przeciwnie, niezwykle ważnym aspektem rozwojowym dla dwóch ośrodków wojewódzkich regionu jest dążenie do kompleksowego uzupełniania pełnionych funkcji, w procesie współpracy, a nie konkurencji. Żary to silny ośrodek przemysłu, rzemiosła i handlu, który stosunkowo łagodnie przeszedł przez okres załamania przemysłu w okresie transformacji ustrojowej. Żagań natomiast to miasto o wielu atrakcjach kulturalno - turystycznych z rozwijającym się przemysłem. Położone w niedalekiej odległości od siebie Żary i Żagań mogą stworzyć prężne dwumiasto, dodatkowo wzmocnione rozwojem w kierunku Szprotawy i Lubska. Tworzą one trzeci co do liczby ludności i potencjału inwestycyjnego obszar w województwie (po miastach wojewódzkich). Nowa Sól, mimo wciąż wysokiej stopy bezrobocia, szybko rozwija się w ostatnich latach. Zagospodarowane strefy aktywności gospodarczej (Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej, Kostrzyńsko - Słubicka SSE) oraz tworzony Park Interior stanowią o potencjale rozwojowym miasta. Ponadto Nowa Sól położona jest w niedalekiej odległości od Zielonej Góry, tworząc z nią i Sulechowem tzw. Lubuskie Trójmiasto. Świebodzin i Słubice to ośrodki o dużych możliwościach rozwojowych dzięki położeniu przy ważnych szlakach tranzytowych w Europie. Ich znaczenie oraz potencjał wzrośnie po całkowitym ukończeniu budowy autostrady A2 i drogi ekspresowej S3 wraz ze zjazdami. Podobne uwarunkowania rozwojowe dotyczą Międzyrzecza. Słubice są też ważnym ośrodkiem handlowym na granicy polsko - niemieckiej, tworząc wraz z Frankfurtem nad Odrą aglomerację transgraniczną liczącą ok. 85 tys. mieszkańców. Ważnym czynnikiem rozwojowym miasta jest również Collegium Polonicum - wspólna jednostka dydaktyczno - naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

źródło: www.lubuskie.pl